ارزشیابی کارشناسی ارشد توانبخشی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-7:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برگزاری امتحان کتبی پس از پایان ترم و حضور غیاب توسط اساتید نمره امتحان از 20 نمره می باشد.
کلاس کارشناسی ارشد از نیمه دوم سال تحصیلی شروع می شود .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir