ارزشیابی کارشناسی ارشد توانبخشی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/30-7:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برگزاری امتحان کتبی پس از پایان ترم و حضور غیاب توسط اساتید نمره امتحان از 20 نمره می باشد.
کلاس کارشناسی ارشد از نیمه دوم سال تحصیلی شروع می شود .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir