ارزشیابی کارآموز2(Extern) گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-14:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

Log Book دانشجويان پزشكي رادیولوژی

نمرات اکسترن های رادیولوژی خرداد ماه 97
نمرات اکسترن های رادیولوژی تیر ماه 97
نمرات اکسترن های رادیولوژی مرداد ماه 97
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir