ارزشیابی کارآموزی2(Extern) گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
دانشجویان گروه چشم با توجه به اینکه درزمان محدود دراین گروه به آموختن مطالب می پردازند بنابر این باید حتما دردرمانگاه ها و درساعات اولیه روز دربخش و اورژانس چشم حضورداشته باشند .
1-حضور وغیاب
2- نوشتن یک شرح حال کامل
3- امتحان آخر ماه بصورت کتبی و osce

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir