ارزشیابی کارآموزی2(Extern) گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
لاگ بوک اکسترنهای ارتوپدی
شیوه محاسبه نمره درس تئوری جراحی 2:                            نمره حاصل از آزمون کتبی منهای نمره غیبت کلاسهای تئوری
شیوه محاسبه نمره درس کارآموزی جراحی 2:                            نمره حاصل از آزمون آسکی به اضافه نمرات ارزیابی لاگ بوک و گزارش شرح حال بیمار منهای نمره غیبت جلسات درمانگاهی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir