ارزشیابی کارآموزی1 گروه کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-7:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ارزشیابی
نتایج آزمون تئوری میان ترم- تیر ماه 99
log book- خرداد لغایت تیرماه 99
نمرات نهایی تئوری کارآموزی1- آذر لغایت دی ماه 98
اصلاحیه نتایج نهایی آزمون تئوری- مهر لغایت آبان 98
نمرات نهایی عملی کارآموزی 1- مهر لغایت آبان ماه 98
نمرات نهايي آسكي- مهر لغايت آبان ماه 98
نتایج آزمون تئوری میان ترم- آذر لغایت دی 98
نتایج نهایی آزمون تئوری- مهر لغایت آبان 98
گروه بندی دانشجویان آذر لغایت دی ماه 98
log book- آذر لغایت دی ماه 98
نتایج آزمون تئوری میان ترم- مهر لغایت آبان 98
گروه بندی دانشجویان مهر لغایت آبان ماه 98
log book- مهر لغایت آبان ماه 98
نتایج آزمون تئوری میان ترم- خرداد لغایت تیر 98
log book- خرداد لغایت تیر ماه 98
نمرات نهايي آسكي- فروردین لغايت اردیبهشت ماه 98
نتایج نهایی آزمون تئوری- فروردین لغایت اردیبهشت 98
نتايج آزمون ميات ترم - اردیبهشت ماه 98
log book- فروردین لغایت اردیبهشت ماه 98
نتايج نهايي آزمون تئوري- آذر لغايت دي 97
نمرات نهايي آسكي- آذر لغايت دي 97
اصلاحيه نمرات آسكي- مهر لغايت آبان 97
نتايج نهايي آزمون تئوري- مهر لغايت آبان 97
نمرات نهايي آسكي- مهر لغايت آبان 97
log book- آذر لغايت دي 97
نتايج آزمون ميات ترم - مهر ماه 97
log book- مهر لغايت آبان 97
نمرات نهايي آسكي- خرداد لغايت تير 97
نتايج آزمون تئوري- خرداد لغايت تير 97
log book- خرداد لغايت تير 97
نتايج آزمون پايان ترم- ارديبهشت ماه 97
نتايج آزمون ميات ترم - ارديبهشت ماه 97
log book- فروردين لغايت ارديبهشت 97
نتایج درس کارآموزی بخش اطفال 1
نتایج نهایی درس کارآموزی اطفال 1
نتایج آزمون آسکی و معدل بخش دی ماه 1396
نتایج روتیشن های آذر لغایت دی ماه 1396
نتایج آزمون میان ترم آذر ماه 1396
نتایج درس کارآموزی اطفال 1
نتایج آزمون پایان ترم آبان ماه 1396
نتایج آزمون میان ترم مهرماه 1396
Log Book-آذر لغایت دی 96
Log Book-مهر لغایت آبان 96
نتایج آزمون عملی کارآموزی 1- تیر 96
نتایج آزمون تئوری کارآموزی 1- تیر 96
نتایج آزمون میان ترم کارآموزی 1- تیر 96
نتایج درس کارآموزی بخش اطفال 1
نتایج آزمون آسکی خرداد 96
نتایج آزمون نهایی خرداد 96
Log Book-خرداد لغایت تیر 96
نتایج آزمون میان ترم دانشجویان-اردیبهشت 96
Log Book- فروردین لغایت اردیبهشت 96
نمرات پایان ترم دانشجویان آذر لغایت دی 95
نمرات آسكي دانشجویان آذر لغایت دی 95
نمرات میان ترم دانشجویان آذر لغایت دی 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir