ارزشیابی کارآموزی 2 پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/01/29-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

نحوه ارزشيابي :

در ابتداي هر دوره پس از گروه بندي برگه هاي به نماينده هر گروه داده مي شود كه حضور وغياب در آن ثبت مي گردد . درمورد كلاس هاي تئوري نيز چنين برگه هاي براي ثبت حضور وغياب وجود دارد

ارزشيابي از طريق امتحان كتبي +شفاهي + يك شرح حال كامل + يك كشيك انجام شده

نحوه محاسبه نمره نهايي :

امتحان كتبي 12 نمره (به صورت36 سوال  چهار گزينه اي) ،امتحان شفاهي با بارم 6 نمره ،شرح حال كامل وجامع دانشجويي يك نمره ، حضور فعال در يك كشيك به امضاي رزيدنت كشيك همان روز يك نمره 

درصورت داشتن غيبت غير موجه ، رفتار نامناسب نمره كسر خواهد شد .

در صورت فعاليت خيلي خوب ، رفتار خيلي خوب نمره اضافه خواهد شد .

نحوه نوشتن شرح حال :

بصورت خوش خط و در برگه A4 نوشته شود (تايپ نشود)

تمام قسمت هاي شرح حال كامل نوشته شده باشد بخصوص ROSو...

در قسمت معاينه فيزيكي ، معاينه فيزيكي پوست ،مو ،ناخن ،و مخاطات از ساير قسمت هاي بدن جداگانه نوشته شود و كامل توضيح داده شود

در پايان نتايج آزمايشگاهي Problem list  تشخيص افتراقي و plan ذكر شود .

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir