ارزشیابی کارآموزی 2 داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/30-7:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
شش نمره پرونده الکترونیک توسط اینترن برای اکسترن در نظر گرفته می شود.
ارزشیابی شامل امتحان کتبی می باشد . نمره واحد عملی شامل امتحان OSCE ، Logbook و شرح حال - کشیک -نمره بخش می باشد .
لوگ بوک اعصاب
فرم ارزشیابی  رفتار حرفه ای 
فرم جمع بندی نمرات 
اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir