ارزشیابی کارآموزی 2 داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-13:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
ارزشیابی شامل امتحان کتبی می باشد . نمره واحد عملی شامل امتحان OSCE ، Logbook و شرح حال - کشیک -نمره بخش می باشد .
اعصاب
فرم ارزشیابی  رفتار حرفه ای 
فرم جمع بندی نمرات 
اعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir