ارزشیابی کارآموزان گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/13-6:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
نمرات كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي آذر و دي 98
نمرات شفاهي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي آذر و دي 98
نمرات شفاهي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي مهر و آبان 98
نمرات كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي مهر و آبان 98
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي آذر و دي 98
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي مهر و آبان 98
نمرات شفاهي پايان دوره دانشجويان زنان خرداد و تير 98
نمرات كتبي پايان دوره دانشجويان زنان خرداد و تير 98
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي خرداد و تير 98
نمرات كتبي پايان دوره دانشجويان زنان فروردين و ارديبهشت 98
نمرات شفاهي پايان دوره دانشجويان زنان فروردين و ارديبهشت 98
سوالات و پاسخنامه دانشجويان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 98
نمرات شفاهي پايان دوره دانشجويان زنان آذر و دي 97
نمرات كتبي پايان دوره دانشجويان زنان آذر و دي 97
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان آذر و دي 97
نمرات كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي مهر و آبان 97
نمرات آسكي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي مهر و آبان 97
سوالات و پاسخنامه دانشجويان زنان ومامايي مهر و آبان 97
نمرات پايان دوره كتبي نهايي دانشجويان زنان خرداد و تير 97
نمرات پايان دوره شفاهي نهايي دانشجويان زنان خرداد و تير 97
سوالات  و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان خرداد و تير 97
نمرات پايان دوره شفاهي ( نهايي ) دانشجويان زنان فروردين و ارديبهشت 97
نمرات پايان دوره كتبي ( نهايي ) دانشجويان زنان فروردين و ارديبهشت 97
سوالات و پاسخنامه دانشجويان زنان فروردين و ارديبهشت ماه 97
نمرات نهايي آسكي دانشجويان زنان آذر و دي 96
نمرات نهايي كتبي دانشجويان زنان آذر ودي 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي آذر و دي 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي مهر و آبان 96
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 96
نمرات آسکی دانشجویان زنان خرداد و تیر 96
نمرات کتبی دانشجویان زنان خرداد و تیر 96
نمرات کتبی پایان دوره دانشجویان زنان ومامایی فروردین و اردیبهشت ماه 96
نمرات آسکی پایان دوره دانشجویان زنان ومامایی فروردین و اردیبهشت ماه 96
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 96
نمرات نهایی شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 95
نمرات نهایی کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 95
نمرات نهایی شفاهی دانشجویان زنان ومامایی آذر و دی 95
نمرات نهایی شفاهی دانشجویان زنان مهر و آبان 95
نمرات کتبی دانشجویان زنان مهر و آبان 95 - صفحه دوم
نمرات کتبی دانشجویان زنان مهر و آبان 95 - صفحه اول

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir