ارزشیابی کارآموزان گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-10:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
نمرات آسکی دانشجویان زنان خرداد و تیر 96
نمرات کتبی دانشجویان زنان خرداد و تیر 96
نمرات کتبی نهایی دانشجویان زنان فروردین و اردیبهشت 96
نمرات آسکی نهایی دانشجویان زنان فروردین و اردیبهشت 96
نمرات آسکی دانشجویان مهر و آبان 95
نمرات کتبی دانشجویان زنان مهر و آبان 95 - صفحه اول
نمرات کتبی دانشجویان زنان مهر و آبان 95 - صفحه دوم
نمرات نهایی شفاهی دانشجویان زنان مهر و آبان 95
نمرات  اولیه کتبی دانشجویان زنان آذر و دی 95
نمرات نهایی شفاهی دانشجویان زنان ومامایی آذر و دی 95
نمرات نهایی کتبی دانشجویان زنان ومامایی آذر و دی 95
نمرات نهایی کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 95
نمرات نهایی شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 95
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 96
نمرات آسکی پایان دوره دانشجویان زنان ومامایی فروردین و اردیبهشت ماه 96
نمرات کتبی پایان دوره دانشجویان زنان ومامایی فروردین و اردیبهشت ماه 96
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي مهر و آبان 96
نمرات كتبي پايان دوره كارورزان مهر و آبان ماه 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي پايان دوره دانشجويان زنان و مامايي آذر و دي 96
نمرات آسكي نهايي دانشجويان زنان آذر و دي 96
نمرات نهايي كتبي دانشجويان زنان آذر ودي 96
نمرات نهايي آسكي دانشجويان زنان آذر و دي 96
سوالات و پاسخنامه دانشجويان زنان فروردين و ارديبهشت ماه 97

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir