ارزشیابی فوق تخصص و فلوشیپ روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/26-9:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نحوه ارزشیابی
ارزشیابی دستیاران فوق تخصص و فلوشیپ بصورت بالینی در صحنه و توسط اساتید انجام می گردد

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir