ارزشیابی فوق تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/01/31-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
ارزشیابی مستمر حین دوره
دفاع از پایان نامه فوق تخصصی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir