ارزشیابی فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-5:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع
1 ارزشیابی فلوشیپ بر اساس آزمون های متعدد 360 درجه  و دو آزمون جامع میان دوره و پایان دوره انجام می شود.
2 منابع آزمون ارزشیابی فلوشیپ

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir