ارزشیابی فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/22-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
ارزشیابی فلوشیپ بر اساس آزمون های متعدد 360 درجه  و دو آزمون جامع میان دوره و پایان دوره انجام می شود.
منابع آزمون ارزشیابی فلوشیپ

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir