ارزشیابی تخصصی گروه کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ارزشیابی
نمرات نهايي درون گروهي معرفي به ارتقا 99- سال 3
نمرات نهايي درون گروهي معرفي به ارتقا 99- سال 1و2
نمرات نهايي آزمون آسكي- تیر ماه 99
برنامه آزمون Mini Cex- سال تحصیلی 99-98
نمرات نهایی آزمون ارتقا- تیر ماه 98
نمرات نهایی آزمون های کتبی
نمرات نهایی آزمون آسکی- اسفند ماه 97
log 97
نمرات نهايي ارتقا- تير ماه 97
نمرات نهايي درون گروهي معرفي به ارتقا 97
نمرات نهايي كتبي معرفي به ارتقا 97
نمرات نهايي آزمون دوره اي نوبت دوم- فروردين ماه 97
نمرات نهايي آزمون آسكي- اسفند ماه 96
نمرات نهايي آزمون دوره اي نوبت اول- آذر ماه 96
log 96
نمرات نهايي كتبي معرفي به ارتقا 96
نمرات نهايي درون گروهي معرفي به ارتقا 96
نمرات نهايي آزمون دوره اي نوبت دوم- ارديبهشت ماه 96
نمرات نهايي آسكي سال تحصيلي 96-95
نمرات نهايي آزمون دوره اي نوبت اول- دي ماه 95
برنامه آزمون هاي سال تحصيلي 96-95
چك ليست ارزيابي در ساعات كشيك
چك ليست بررسي پرونده هاي بيمارستاني
فرم گزارش دستياران ارشد كشيك
فرم ارزشيابي Mortality Conference
فرم ارزشيابي Journal Club
فرم ارزشيابي Case Presentation
پرسشنامه ارزشيابي رفتار حرفه اي
فرم ارزيابي انتهاي دوره چرخش ماهيانه
ارزشيابي كلي دستياران
log 95
نمرات نهايي ارتقا 95
نمرات نهايي درون بخشي
نمرات نهايي كتبي دوره اي
نمرات ارفاق شده كتبي سوم
نمرات آزمون KFP - ارديبهشت 95
نمرات نهايي آسكي دوم- ارديبهشت 95
نمرات كتبي آزمون دوره اي- نوبت سوم
نمرات نهايي آسكي ايستگاهي- اسفند 94
نمرات كتبي آزمون دوره اي- نوبت دوم
log 94
نتايج آزمون ارتقاء94- دستياران سال سوم
نمرات بورد 94
نمرات كتبي آزمون دوره اي- نوبت اول
نتايج آزمون 94/5/8 دستياران سال اول و دوم
اصلاحيه نمرات نهايي كتبي معرفي به ارتقا 94
نمرات نهايي بخش و .. معرفي به ارتقا 94
log 93
نمرات آسكي - اسفند 93
 نمرات كتبي آزمون دوره اي- نوبت دوم
 نمرات كتبي آزمون دوره اي- نوبت اول
 نتايج آزمون 5/4/93- سال 2و1
 نمرات نهايي ارتقا 93
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir