ارزشیابی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ازمون ارتقا مورخ 97/4/21 برگزار گردید.
ازمون OSCE دستیاران تاریخ 97/2/27

پرسشنامه ارزشيابي رفتار حرفه اي

ارزشيابي كلي دستياران

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir