ارزشیابی تخصصی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/16-6:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه امتحانات دستیاران گروه ارتوپدی
سال تحصیلی 99-98
سال تحصیلی 98-97
سال تحصیلی 97-96
سال تحصیلی 95-94

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir