ارزشیابی تخصصی زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-4:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهي دستياران زنان و مامايي تير ماه 99
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهي دستياران زنان و مامايي دي ماه 98
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهي دستياران زنان و مامايي مهر ماه 98
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهي دستياران زنان و مامايي خرداد 98
اصلاحيه نمرات ارتفا درون گروهي دستياران زنان سال 1398
نمرات ارتقا درون گروهي دستياران سال 1398
اصلاحيه نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال سوم
نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال اول
نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال دوم
نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال سوم
نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال چهارم
نمرات كتبي درون گروهي دستياران زنان و مامايي اسفند ماه 97
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران زنان اسفند ماه 97
نمرات كتبي درون گروهي دستياران زنان ومامايي دي ماه 97
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهي دستياري سال سوم و چهارم زنان و مامايي ديماه 97
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهي دستياري سال اول و دوم زنان و مامايي ديماه 97
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران زنان ارديبهشت ماه 97
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران سال سوم و چهارم زنان اسفند ماه 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران سال اول و دوم زنان اسفند ماه 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياري زنان دي ماه 96
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهی دستیاری زنان اردیبهشت ماه 96
سوالات و پاسخنامه آسکی دستیاری زنان سال 1و2  اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری سال اول و دوم زنان و مامایی اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری سال سوم و چهارم زنان و مامایی اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه آسکی دستیاری زنان سال 3 و4  اسفند ماه 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir