ارزشیابی تخصصی زنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/05-12:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری سال اول و دوم زنان و مامایی اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری سال سوم و چهارم زنان و مامایی اسفند ماه 95
نمرات امتحان کتبی درون گروهی دستیاری سال اول و دوم زنان و مامایی اسفند ماه 95
نمرات امتحان کتبی درون گروهی دستیاری سال سوم و چهارم زنان و مامایی اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه آسکی دستیاری زنان سال 3 و4  اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه آسکی دستیاری زنان سال 1و2  اسفند ماه 95
نمرات آسکی دستیاری زنان ومامایی اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهی دستیاری زنان اردیبهشت ماه 96
نمرات آسکی دستیاری زنان و مامایی اردیبهشت ماه 96
نمرات ارتقاء دستیاری سال 1396
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياري زنان دي ماه 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران سال اول و دوم زنان اسفند ماه 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران سال سوم و چهارم زنان اسفند ماه 96
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir