ارزشیابی تخصصی زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری سال اول و دوم زنان و مامایی اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری سال سوم و چهارم زنان و مامایی اسفند ماه 95
نمرات امتحان کتبی درون گروهی دستیاری سال اول و دوم زنان و مامایی اسفند ماه 95
نمرات امتحان کتبی درون گروهی دستیاری سال سوم و چهارم زنان و مامایی اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه آسکی دستیاری زنان سال 3 و4  اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه آسکی دستیاری زنان سال 1و2  اسفند ماه 95
نمرات آسکی دستیاری زنان ومامایی اسفند ماه 95
سوالات و پاسخنامه امتحان درون گروهی دستیاری زنان اردیبهشت ماه 96
نمرات آسکی دستیاری زنان و مامایی اردیبهشت ماه 96
نمرات ارتقاء دستیاری سال 1396
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياري زنان دي ماه 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران سال اول و دوم زنان اسفند ماه 96
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران سال سوم و چهارم زنان اسفند ماه 96
نمرات امتحان آسكي دستياران زنان ارديبهشت ماه 97
سوالات و پاسخنامه امتحان كتبي درون گروهي دستياران زنان ارديبهشت ماه 97
نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال اول
نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال دوم
نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال سوم
نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال چهارم
اصلاحيه نمرات ارتقا سال 1397 دستياران سال سوم

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir