ارزشیابی تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-12:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
امتحان پره ارتقا : تاریخ امتحان کتبی درون گروهی دستیاران مورخ 96/12/17 و امتحان OSCE در نیمه اول اردیبهشت 97 تعیین گردید.

فرم ارزشیابی اخلاق حرفه ای گروه داخلی اعصاب

فرم ارزشیابی و mini cex گروه داخلی اعصاب
فرم ارزشیابی (روتیشن )دسیارداخلی اعصاب صفحه 1
فرم  ارزشیابی (روتیشن ) دستیار داخلی اعصاب صفحه 2

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir