ارزشیابی تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/30-6:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

امتحان پره ارتقا ( میان دوره دستیاری )

امتحان کتبی مورخ 98/12/12 ساعت 12-8 مهارتهای بالینی

امتحان OSCE مورخ 98/12/19 ساعت 12-8 مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

امتحان پره ارتقا : تاریخ امتحان دستیاری  97/12/13 امتحان کتبی بصورت الکترونیک برگزار می گردد. امتحان شفاهی OSCE در اردیبهشت ماه برگزار می گردد.
امتحان پره ارتقا : تاریخ امتحان کتبی درون گروهی دستیاران مورخ 96/12/17 و امتحان OSCE در نیمه اول اردیبهشت 97 تعیین گردید.

فرم ارزشیابی اخلاق حرفه ای گروه داخلی اعصاب

فرم ارزشیابی و mini cex گروه داخلی اعصاب
فرم ارزشیابی (روتیشن )دسیارداخلی اعصاب صفحه 1
فرم  ارزشیابی (روتیشن ) دستیار داخلی اعصاب صفحه 2

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir