ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-11:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 96/11/25 ساعت 12 الی 14 جلسه ای در خصوص ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه با حضور نمایندگان دانشجویی علوم پایه، نمایندگان شورای مشاورین جوان و کارشناسان EDO برگزارشد.در این جلسه در خصوص دروس تغییر یافته بیوشیمی، مقدمات علوم تشریحی، فیزیک پزشکی و اصول خدمات سلامت ترم یک بحث و تبادل نظر گردید.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir