ارزشیابی برنامه جدید دوره علوم پایه پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/22-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه ارزشیابی برنام جدید علوم پایه پزشکی عمومی در تاریخ 96/8/22 ساعت 8:30 الی 10 با حضور معاون و قائم مقام و کارشناس آموزش پزشکی عمومی، مسئول و کارشناس دفتر توسعه آموزش، نمایندگان گروه های علوم تشریحی و فیزیولوژی، نماینده edc برگزار و در خصوص نحوه ارزشیابی بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir