ارتقا مرتبه خانم دکتر مژگان مرتضوی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-13:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقا مرتبه خانم دکتر مژگان مرتضوی عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir