ارتقا مرتبه خانم دکتر مژگان مرتضوی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-13:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقا مرتبه خانم دکتر مژگان مرتضوی عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir