ارتقا مرتبه خانم دکتر فاطمه زرگر

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-13:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقا مرتبه خانم دکتر فاطمه زرگر عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir