ارتقا مرتبه آقای دکتر یوسف قیصری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر یوسف قیصری عضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir