ارتقا مرتبه آقای دکتر محمدرضا شریفی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-12:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر محمدرضا شریفی عضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir