آیین نامه و دستورالعمل های کارورزی پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-10:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
كارورزان گروه پوست موظفند درمتن ورود به سه گروه تقسيم شوند و به درمانگاه تخصصي و درمانگاه عمومي و بخش مراجعه نموده و اين برنامه به صورت روتيشن گردشي در يك ماه مي باشد كشيك شب آنها با صلاحديد دانشكده پزشكي به بخش مسمومين يا داخلي اعصاب مراجعه مي نمايند .
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir