آیین نامه ها و دستور العملها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/02-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع تاریخ تصویب
1

 

آیین نامه

96/5/1

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir