آیین نامه ها و دستورالعملها کارآموزی 2 پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/01/29-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

نحوه برگزاري كلاس ها :

كلاس ها در ابتداي هر دوره طي دو هفته اول روزي 3-2 جلسه برگزار مي گردد.

نحوه انجام حضور وغياب وچگونگي اعمال غيبت هاي دانشجويان

در كلاس درس تئوري ،درمانگاه ، بخش ، پس از قرائت نام دانشجويان توسط استاد مربوطه يا رزيدنت ،حضور غياب صورت مي پذيرد. در ابتدا هر دوره برگه اي به دانشجويان داده مي شود كه داخل آن علاوه بر برنامه ،نمره كسر شده به ازاي هر غيبت نيز ذكر شده است . به ازاي هر غيبت غير موجه 0/5 - 0/25 نمره كسر خواهد شد در صورتي كه غيبت موجه باشد نمره اي معمولا كسر نمي شود .

نحوه برگزاري راندها

پس از اتمام كلاس هاي تنوري ودانشجويان به 3 گروه مساوي تقسيم مي شوند 2 گروه بصورت جداگانه در 2 درمانگاه فعال بيمارستان الزهرا حضور يافته ويك گروه هم در بخش حضور مي يابند . درمانگاهها با حضور اساتيد ،رزيدنت ها و اينترنها در كنار دانشجويان برگزار مي شود . ابتدا دانشجويان بايد شرح حال بيمار را كه از قبل گرفتهاند بيان نمايند ، سپس در مورد تشخيص ودرمان آن بين گروههاي ذكر شده بحث خواهد شد . در بخش نيز دانشجويان در كنار رزيدنت بخش واساتيدي كه هر روز براي ويزيت بخش حضور مي يابند فعاليت دارند لازم به ذكر است به جز روزشنبه كه گراند راند است بقيه روزها ،هر روز يك استاد مسئول برگزاري راند و ويزيت بيماران بخش ميباشد . ساعت شروع درمانگاها براي دانشجويان راس ساعت 9 وبخش راس ساعت 8 صبح ميباشد . حضور به موقع دانشجويان ،فعاليت مناسب در بخش ودرمانگاها برخورد مناسب با همكاران ، بيماران توسط دستياران واساتيد به مسول درس دانشجويي گروهمنعكس مي گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir