آیین نامه ها و دستورالعملهای کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-15:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آئین نامه ها و مقررات تاریخ تصویب
1 نیمرخ تحصیلی 1397/7
2 آموزشی 1389/5/18

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir