آیین نامه های کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-11:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف آیین نامه و مقررات تاریخ تصویب
1

آیین نامه

1389

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir