آیین نامه های و دستورالعملهای کارورزان گروه داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/09-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

آیین نامه ها و مقررات

تاریخ تصویب
1

آیین نامه دوره دکتری پزشکی عمومی

پیوست

96/5/1
2

سند توانمندیهای دوره پزشکی عمومی

94/10/20
3

مصوبات شورای آموزش پزشکی عمومی

88/12/24
4 case log 96/07/01

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir