آیین نامه ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/23-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آیین نامه و فرمهای مربوطه

پرینت پیش فرض در تحصیلات تکمیلی پرینت در پشت و روی کاغذ (دورو) می باشد.

عدم ارائه فرم بصورت دو رو منجر به عدم پذیرش فرم از سوی تحصیلات تکمیلی می باشد.

آیین نامه Ph.D  (اجرا جهت دانشجویان ورودی 98)

آیین نامه Ph.D (اجرا جهت دانشجویان ورودی 97 و قبل از آن)

آیین نامه MD-Ph.D
آیین نامه دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی
شیوه نامه حضور تمام وقت دانشجویان phd

دستور العمل تشکیل کمیته ارزیابی بروندادهای فن آورانه

فرم صورتجلسه دفاع از پروپزوال پیشنهادی

جدول مصادیق پایان نامه های فن آورانه

آیین نامه دستیار آموزشی
فرمهای ارتقا سالیانه
فرمها، شیوه نامه انتخاب استاد راهنمای پژوهشی و موضوع پروپوزال (بروز رسانی 98/4/29)
فرایند و فرمهای: تعیین استاد راهنما ، پیش پروپوزال، صورتجلسه دفاع از پیش پروپوزال

فرآیند آزمون جامع

راهنمای اجرایی آزمون جامع (قبل از سال 98)

راهنمای اجرایی آزمون جامع(ویژه دانشجویان ورودی 98 به بعد)

فرم درخواست آزمون جامع و سایر فرمهای مربوطه

دستور العمل اجرایی پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

فرم درخواست بررسی پیشینه پروپوزال

لازم است قبل از دفاع از پروپوزال از تکراری نبودن عنوان مورد نظر خود از طریق ارسال فرم "درخواست بررسی پیشینه پروپوزال" و ارسال به nouri@lib.mui.ac.ir و دریافت تأیید از این آدرس اقدام فرمایید. یاد آور می گردد نوبت دهی جهت طرح و تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده منوط به ارائه فرم تأیید شده می باشد.

فرم سهمیه حق التدریس استادان

لازم است کلیه دانشجویان هنگام دفاع از پروپوزال فرم سهمیه حق التدریس استادان را نیز تهیه و ارائه نمایند.

راهنمای ارائه پروپوزال (مهر 98)

صفحه عنوان و فرم تعهد مجریان (مخصوص دانشکده پزشکی)(بروز رسانی آذر 98)

فرم پروپوزال (بروز رسانی مهر 98)

فرم ارزیابی پروپوزال

برای نگارش پروپوزال در قالب مطالعات مروری نظام مند/ مطالعات کیفی/ به زبان انگلیسی و پیش پروپوزال انگلیسی به لینک اخیر مراجعه فرمایید.

- پرینت پروپوزال را به صورت دو رو تهیه فرمایید. قبل از پرینت صفحات را تنظیم کنید.

فرم سهمیه حق التدریس استادان

 این فرم پس از   تایپ   و تکمیل اطلاعات بایستی به تایید مجری طرح برسد.

طرحهایی که نیاز به تکمیل فرم خطرات احتمالی ندارد و در در آنها هیچگونه ماده خطر زا یا شیمیایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 ارزیابی خطرات احتمالی ...

فرم پس از تکمیل اطلاعات   (تایپ وپرینت الزاماً بصورت پشت و روی کاغذ)   بایستی به تایید مجری طرح برسد و تمام صفحات فرم باید توسط رابط ایمنی گروه مربوطه مطالعه و تأیید گردد.

 ارزیابی خطرات احتمالی ...(ویژه دانشجویان مهمان)

 فرم رضایت آگاهانه

- در پژوهشهای مداخله ای با سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه باید همراه با پروپوزال تحویل داده شود.

 فرم رضایت آگاهانه در کارآزماییهای بالینی

- پرینت در دو روی کاغذ گرفته شود.

 فرم مربوط به کد اخلاق

- تکمیل و ارائه آن برای کلیه پروپوزالهای ارائه شده در سال 97 الزامی است. لطفا فایل کامل شده را به آدرس ایمیل تحصیلات تکمیلی ارسال فرمایید.

راهنمای اجرایی گزارش پیشرفت تحصیلی

 فرم گزارش پیشرفت کار

  - تایپ و همه امضاهای مربوطه اخذ شود و پرینت الزاماً در دو روی کاغذ انجام شود.

- اخذ امضای نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی در محل "ارزیابی معاون تحصیلات تکمیلی" ضروری است.

راهنمای تدوین پایان نامه

لازم است نسخه چاپ شده مقاله یا گواهی پذیرش چاپ و سپس نسخه ارسالی به انتهای پایان نامه اضافه شود.

فایل word فرم اصالت پایان نامه

فرآیند دفاع از پایان نامه

فرآیند، نامه و فرمهای مربوط به پیش دفاع مشروط از پایان نامه

دستورالعمل بازنگری پیش دفاع و دفاع از پایان نامه

فرمهای : درخواست برگزاری جلسه دفاع  و  فرم بررسی مقالات

فرم اطلاعیه جلسه دفاع

فرم ارزشیابی ویژه داوران

فرم ارزشیابی ویژه استاد راهنما و مشاور

فرم اعلام اصلاحات پایان نامه

فرم تایید انجام اصلاحات پایان نامه

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی بهمراه نمونه فرم پر شده

فرم سهمیه حق التدریس استادان

لینک فرم ترجمان دانش (KT)

(فرم ترجمان دانش باید در جلسه دفاع به همراه با سایر مدارک به استاد ناظر جلسه ارائه شود)

فرآیند فراغت از تحصیل (به روز رسانی بهمن 96)

فرم نامه فراغت از تحصیل از گروه

فرم تسویه حساب

بروز رسانی : تیرماه 98 - پرینت باید در دو روی کاغذ گرفته شود. مهر و امضای کتابخانه منوط به ارائه cd حاوی فایل پایان نامه و خلاصه آن ممهور به مهر تحصیلات تکمیلی می باشد. بند 9 تسویه حساب منوط به دریافت نامه فیزیکی برای آن معاونت از تحصیلات تکمیلی می باشد.

فرم تسویه حساب در مرکز تحقیقاتی ویژه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

فرم درخواست تغییر رشته ویژه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

فرم تقاضای میهمانی

فرم صدور کارت المثنی

فرآیند فرصت اضافی (بروز رسانی دی ماه 96)

فرم فرصت اضافی (لازم است پرینت فرم مذکور در دو روی کاغذ گرفته شود)

فرم فرصت اضافی ویژه دانشجویان ذکور

فرم حذف پزشکی

فرآیند دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم شماره 1 دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم شماره 2 دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم راه اندازی رشته

فرآیند اعزام به همایش

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir