آموزشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/05-13:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   تاریخ برگزاری شوراهای گروه سال 95  تاریخ برگزاری شوراهای گروه سال 96 تاریخ برگزاری شوراهای گروه سال 96
95/11/18 96/07/01 96/11/14
95/11/11 96/06/23 96/11/09
95/11/04 96/05/30 96/11/02
95/10/20 96/05/03 96/10/11
95/10/06 96/03/08 96/09/13
95/09/06 96/03/01 96/08/11
95/08/18 96/02/25 96/08/01
95/07/29 96/02/04 96/07/24
95/07/15 96/01/21 96/07/03
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir