آموزشی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/12/13-6:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
شورای گروه در تاریخ 99/12/12 پیرامون نامه های وارده و آموزشی برگزار شد
شورای گروه در تاریخ 99/12/5 پیرامون نامه های وارده و آموزشی برگزار شد
شورای گروه در تاریخ 99/10/16 پیرامون نامه های وارده و آموزشی و فعال شدن بیمارستان الزهرا(س) برگزار شد
  شورای گروه در تاریخ 99/8/15 پیرامون نامه های وارده و آموزشی برگزار شد
  شورای گروه در تاریخ 99/6/25 پیرامون نامه های وارده و آموزشی برگزار شد
  شورای گروه در تاریخ 99/4/19 پیرامون نامه های وارده و آموزشی برگزار شد
  شورای گروه در تاریخ 99/3/26 پیرامون نامه های وارده و آموزشی برگزار شد
جلسه گروه در تاریخ 98/11/17 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/10/28 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/9/7 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/7/18 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/7/4 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/5/24 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/2/5 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/3/21 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/3/2 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 98/2/5 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/12/23 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/12/8 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/12/6 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/11/30 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/11/10 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/9/22 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/8/30 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/7/26 پیرامون نامه های وارده تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 19 تیر 97 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه در تاریخ 23 خرداد در خصوص نامه های آموزشی وارده آموزشی تشکیل شد .
جلسه در تاریخ  26 اردیبهشت 97 پیرامون نامه های وارده و آموزشی گروه برگزار شد. 
روز پنجشنبه مورخ 97/2/6 پیرامون نامه های وارده و در خصوص برنامه عملیاتی دوساله 98-97
روز پنجشنبه مورخ 97/1/22
روز پنجشنبه مورخ  96/11/12
روز پنجشنبه مورخ  96/10/28
روز پنجشنبه مورخ  96/9/30
روز پنجشنبه مورخ 96/8/11
روز دوشنبه مورخ 96/7/17
روز یکشنبه مورخ 96/7/2
روز پنجشنبه مورخ 96/3/25
روز پنجشنبه مورخ 96/1/24
روز پنجشنبه مورخ 95/11/28
 روز پنجشنبه  95/10/30
 روز پنجشنبه  95/10/9
 روز پنجشنبه  95/9/4
 روز پنجشنبه  95/8/20
 روز پنجشنبه  95/8/6
 روز پنجشنبه  95/7/8
 روز پنجشنبه  95/6/2

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir