آموزشی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
جلسه روز 3 شنبه مورخ 19 تیر پیرامون نامه های وارده آموزشی برگزار شد
جلسه در تاریخ 23 خرداد در خصوص نامه های آموزشی وارده تشکیل شد .
جلسه روز 4 شنبه مورخ 26 اردیبهشت پیرامون نامه های وارده و آموزشی گروه برگزار شد. 
روز پنجشنبه مورخ 97/2/6 پیرامون نامه های وارده و در خصوص برنامه عملیاتی دوساله 98-97
روز پنجشنبه مورخ 97/1/22
روز پنجشنبه مورخ  96/11/12
روز پنجشنبه مورخ  96/10/28
روز پنجشنبه مورخ  96/9/30
روز پنجشنبه مورخ 96/8/11
روز دوشنبه مورخ 96/7/17
روز یکشنبه مورخ 96/7/2
روز پنجشنبه مورخ 96/3/25
روز پنجشنبه مورخ 96/1/24
روز پنجشنبه مورخ 95/11/28
 روز پنجشنبه  95/10/30
 روز پنجشنبه  95/10/9
 روز پنجشنبه  95/9/4
 روز پنجشنبه  95/8/20
 روز پنجشنبه  95/8/6
 روز پنجشنبه  95/7/8
 روز پنجشنبه  95/6/2

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir