آموزشی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
جلسه گروه در تاریخ 98/2/5 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/12/23 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/12/8 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/12/6 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/11/30 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/11/10 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/9/22 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/8/30 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 97/7/26 پیرامون نامه های وارده تشکیل شد
جلسه گروه در تاریخ 19 تیر 97 پیرامون نامه های وارده آموزشی تشکیل شد
جلسه در تاریخ 23 خرداد در خصوص نامه های آموزشی وارده آموزشی تشکیل شد .
جلسه در تاریخ  26 اردیبهشت 97 پیرامون نامه های وارده و آموزشی گروه برگزار شد. 
روز پنجشنبه مورخ 97/2/6 پیرامون نامه های وارده و در خصوص برنامه عملیاتی دوساله 98-97
روز پنجشنبه مورخ 97/1/22
روز پنجشنبه مورخ  96/11/12
روز پنجشنبه مورخ  96/10/28
روز پنجشنبه مورخ  96/9/30
روز پنجشنبه مورخ 96/8/11
روز دوشنبه مورخ 96/7/17
روز یکشنبه مورخ 96/7/2
روز پنجشنبه مورخ 96/3/25
روز پنجشنبه مورخ 96/1/24
روز پنجشنبه مورخ 95/11/28
 روز پنجشنبه  95/10/30
 روز پنجشنبه  95/10/9
 روز پنجشنبه  95/9/4
 روز پنجشنبه  95/8/20
 روز پنجشنبه  95/8/6
 روز پنجشنبه  95/7/8
 روز پنجشنبه  95/6/2

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir