آموزشی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/21-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
روز پنجشنبه مورخ 97/1/22
روز پنجشنبه مورخ  96/11/12
روز پنجشنبه مورخ  96/10/28
روز پنجشنبه مورخ  96/9/30
روز پنجشنبه مورخ 96/8/11
روز دوشنبه مورخ 96/7/17
روز یکشنبه مورخ 96/7/2
روز پنجشنبه مورخ 96/3/25
روز پنجشنبه مورخ 96/1/24
روز پنجشنبه مورخ 95/11/28
 روز پنجشنبه  95/10/30
 روز پنجشنبه  95/10/9
 روز پنجشنبه  95/9/4
 روز پنجشنبه  95/8/20
 روز پنجشنبه  95/8/6
 روز پنجشنبه  95/7/8
 روز پنجشنبه  95/6/2
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir