آزمایشگاه هاو قابلیت های پژوهشی آزمایشگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-7:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام آزمایشگاه

 تجهیزات و قابلیت های پژوهشی

آزمایشگاه پروتئین

وسترن بلاتینگ- الکتروفورز روی ژل- دستگاه ژل داک -سونیکاتور -ترمومیکسر - بن ماری اولترا سونیک - روتاتور- ترازو -هموژنایزر

 آزمایشگاه عمومی

هود لامینار کلاس 2-هود شیمایی -ترموسیکلر-سانتریفوژ یخچالدار -میکروسانتریفوژ-انکوباتور شیکردار -انکوباتور CO2 دار- فریزر 80- درجه -فریزر 20- درجه - Ph متر -نانودراپ -اسپکتروفتومتر -انکوباتور یخچالدار - ریدر الیزا - واشر الیزا - تانک ازت -کلنی کانتر - بن ماری - فور- اتوکلاو - ترازوی حساس - ترازوی دیجیتال - ترموسیکلر - ورتکس

 آزمایشگاه فلوسایتومتری

  دستگاه فلوسایتومتریBD FACS Calibur  -ورتکس

 آزمایشگاه مولکولی

ABI Step One Plus :Real-time PCR

Mic PCR: Rral-time PCR

Master Cycler Gradient Eppendorf

Bio-Rad C1000 Thermal Cycler

Master Cycler Personal Eppendorf

آزمایشگاه کشت سلول 1

هود لامینار کلاس 2- انکوباتور CO2 دار -تانک ازت- میکروسکوپ اینورت دوربین دار - فریزر 20- درجه -سانتریفیوژ-میکروسانتریفیوژ - انواع سمپلر متغیر و پی پتور 

آزمایشگاه کشت سلول 2

هود لامینار کلاس 2- انکوباتور CO2 دار -تانک ازت- میکروسکوپ اینورت دوربین دار - فریزر 20- درجه -سانتریفیوژ-میکروسانتریفیوژ - انواع سمپلر متغیر و پی پتور 

اتاق میکروسکوپ

میکروسکوپ فلوئورسنت اینورت دوربین دار با قابلیت عکس برداری- میکروسکوپ فلوئورسنت  دوربین دار با قابلیت عکس برداری- میکروسکوپ نوری

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir