آئین نامه ها و دستور العمل ها

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/20-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آئین نامه ها و دستور العمل ها

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir