آئین نامه ها و دستور العمل ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/07/05-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
آئین نامه ها و دستورالعمل های دفتر مجله
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir