آئین نامه ها و دستور العمل های کارورزی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-9:27

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir