آئین نامه ها و دستور العمل های کارآموزی1(Student) گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/16-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آیین نامه ها و مقررات تاریخ تصویب
1 کتابچه آموزشی توجیهی مدون بدو ورود فراگیران گروه قلب و عروق 1398

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir