آئین نامه ها و دستور العمل های کارآموزی 2 (Extern) گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-12:14

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir