آئین نامه ها و دستور العمل های کارآموزی 1 (Student) گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/23-6:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
در حال حاضر دانشجوی پزشکی در مرحله student  در گروه چشم وجود ندارد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir