آئین نامه ها و دستورالعمل ها

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/20-6:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
پیرو تصمیمات اتخاذ شده در شورای انتشارات داشنگاه علوم پزشکی اصفهان منبعد کلیه آثار چاپی اعم از ترجمه ، تالیف ، گردآوری و غیره فقط از طریق اداره انتشارت دانشگاه دریافت و پس از بررسی در این شورا به واحد های نشر در دانشکده های تابعه ارسال میگردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir