آئین نامه ها و دستورالعمل های کارشناسی ارشد گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/24-6:14
Printer-friendly versionPDF version

ردیف

آیین‌نامه‌ها و مقررات

تاریخ تصویب

1

آئین نامه ها و دستورالعمل های کارشناسی ارشد گروه روانشناسی سلامت

1393/2/27

مصوب پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir