آئین نامه ها و دستورالعمل های کارآموز2(Extern)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-13:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

دستورالعمل ارزیابی بالینی کارآموزان و کارورزان-

بخش 1

 بخش 2

فرم ارزیابی مهارت بالینی کارآموزان و کارورزان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir