آئین نامه ها و دستورالعمل های علوم پایه گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/08-12:07
Printer-friendly versionPDF version

موضوع

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir