آئین نامه ها و دستورالعمل های دکترای تخصصی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/22-8:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع                                                                  
آئین نامه  تخصصی Ph.D
                       برنامه آموزشی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی                             

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir