آئین نامه ها، فرآیندها و فرم های جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آئین نامه ها، فرآیندها و فرم های جذب هیات علمی
فرآیند آئین نامه فرم ها
فرآیند استخدام پیمانی هیات علمی آئین نامه تشکیل هیات علمی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها

فرم مربوط به بررسی توانایی تدریس و تهیه طرح درس

فرآیند انتقال تعهدات- قانونی- Ph.D آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها فرم مربوط به بررسی انگیزه و علاقه مندی به انجام فعالیت آموزشی
فرآیند تبدیل تعهدات ضریب K درمانی به آموزشی   فرم مربوط به بررسی توانایی پژوهشی
فزآیند جذب هیأت علمی بالینی تعهداتی (ده درصد اول قبول شدگان)   فرم مربوط به توانایی استفاده از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی (ویژه داوطلبین آموزشی)
فرآیند جذب هیات علمی قراردادی   فرم بررسی انگیزه و علاقه مندی به عضویت هیات علمی پژوهشی
فرآیند امور جذب اساتید حق التدریس   فرم ارزیابی توانایی استفاده از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی (ویژه هیات علمی پژوهشی)
فرآیند بررسی پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی   فرم بررسی صلاحیت آموزش بالینی در رشته تخصصی داوطلب
فرآیند بررسی و پرداخت حق التدریس اساتید مدعو   فرم بررسی مهارت آموزش عملی در رشته تخصصی داوطلب (رشته های علوم پایه)

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir