تغییرات ایجاد شده در برنامه آزمون دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

1- آزمون آسکی دستیاران سال3و 4 صبح پنجشنبه 98/12/15 در اتاق عمل مرکز پزشکی الزهرا(س)

2- آزمون کتبی مرحله دوم پنجشنبه 98/12/15  ساعت 14 در ساختمان تدبیر

3- آزمون اسکی چهارشنبه 98/12/21  ساعت 9- 7/30 صبح در مرکز مهارتهای بالینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir