تعییرات ایجاد شده در برنامه درسی دستیاران1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 1 - کلاس چهارشنبه 98/11/30 (Endocrine Disease  دکتر خلیلی (دکتر مسعودپور)    2- کلاس چهارشنبه 98/12/7 (Obstructive Respiratory Diseases  دکتر شتابی (دکتر ناظر)   3- کلاس چهارشنبه 98/12/14 تعطیل (روز قبل از آزمون کتبی)     4- کلاس چهارشنبه 98/12/21  تعطیل (روز آزمون آسکی)  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir