بازنشستگی آقایان دکتر باقری و دکتر یراقی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/18-20:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به اینکه آقایان دکتر باقری و دکتر یراقی به افتخار بازنشستگی نایل شده اند این گروه از زحمات بی دریغ و ارزشمند ایشان در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی می نماید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir