اخبار آزمایشگاه مرکزی

راه اندازی دستگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-6:54

یک دستگاه Real-time PCR با نام تجاری Mic PCR  به تجهیزات آزمایشگاه اضافه گردید و راه اندازی شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-6:48

یک دستگاه فریزر منفی 80 و یک دستگاه وسترن بلاتینگ  به تجهیزات آزمایشگاه اضافه گردید.

test

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-4:55

testmed

Subscribe to RSS - اخبار آزمایشگاه مرکزی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir