روز درمانگاه های جناب آقای دکتر خوروش زمان ماموریت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-11:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به ماموریت جناب آقای دکتر خوروش اساتید جانشین ایشان در روز های دوشنبه درمانگاه MS و اساتید روز های چهارشنبه  درمانگاه جنرال جهت اطلاع به پیوست کلیک نمائید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir