جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-13:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اساتید محترم گروه

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 96/5/11 راس ساعت 11/30 در مرکز تحقیقات الزهرا (س) برگزار می گردد.

لوگوی داخلی اعصاب: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir